Chức năng - Nhiệm vụ của các Phòng

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

a. Nhân sự:

- Phó trưởng phòng: Cử nhân Đinh Thị Xuân

- Tổng số cán bộ viên chức: 09 người

b. Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

- Tổ chức triển khai toàn bộ công tác tổ chức hành chính quản trị trong bệnh viện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong toàn bệnh viện, xây dựng các đề án cải tạo nâng cấp bệnh viện theo qui hoạch.

- Tổ chức thực hiện sửa chữa, duy tu cơ sở nhà cửa, máy móc thông dụng của bệnh viện theo kế hoạch.

- Tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ hoạt động của bệnh viện như: phương tiện vận tải, điện nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

- Phối hợp với các khoa, phòng, ban trong công tác đào tạo nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch bệnh.

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP ĐIỀU DƯỠNG

a. Nhân sự:

- Phó Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Hoa 

- Tổng số cán bộ viên chức: 05 người.

b. Chức năng nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch hoạt động của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị.

- Tổ chức theo dõi đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và công tác khác của bệnh viện.

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

a. Nhân sự:

- Trưởng phòng: Cử nhân Lê Tuấn Anh

- Tổng số cán bộ viên chức: 06 người

b. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện toàn bộ tài chính kế toán của bệnh viện theo qui định của nhà nước.

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức công tác kế toán bệnh viện theo đúng qui định hiện hành.

- Quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định, phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện, tham gia các chương trình, dự án, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

a. Nhân sự:

- Phụ trách phòng: Bác sĩ CKI Đỗ Thị Hằng

- Tổng số cán bộ viên chức: 02 người

b. Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

- Triển khai thực hiện dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng thuộc trương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế.

-  Phối hợp với các khoa phòng tổ chức công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác khi được bệnh viện giao.

Chức năng - Nhiệm vụ của các Khoa

KHOA KHÁM BỆNH

a. Nhân sự:

- Trưởng khoa: Bác sỹ CKI Lê Anh Kiên

- Tổng số cán bộ viên chức: 12 người

b. Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và thăm khám các bệnh nhân tâm thần, phân loại  bệnh nhân đưa vào các khoa điều trị nội trú.

- Tư vấn cho các đối tượng đến khám tại khoa. 

 

KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NỮ

a. Nhân sự:

- Trưởng khoa: Bác sỹ CKI Phạm Văn Quyền

- Tổng số cán bộ viên chức: 17 người

- Số giường bệnh kế hoạch: 45

b. Chức năng - Nhiệm vụ:

Tiếp nhận và điều trị nội trú bệnh nhân nữ bị mắc các bệnh rối loạn tâm thần.

 

KHOA ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NAM

a. Nhân sự:

- Phó trưởng khoa: Bác sỹ CKI Trần Đức Thuận

- Tổng số cán bộ viên chức: 19 người

- Số giường bệnh kế hoạch: 65

b. Chức năng - Nhiệm vụ:

Tiếp nhận và điều trị nội trú bệnh nhân Nam bị mắc các rối loạn tâm thần.

 

KHOA ĐIỀU TRỊ TỔNG HỢP

a. Nhân sự:

- Trưởng khoa: Bác sỹ CKI Tạ Bá Trí

- Tổng số cán bộ viên chức: 12 người

- Số giường bệnh kế hoạch: 40

 

b. Chức năng - Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và điều trị phục hồi chức năng cho các bệnh nhân bị mắc các bệnh rối loạn tâm thần.

 

KHOA DƯỢC

a. Nhân sự:

- Trưởng khoa: Dược sỹ Nguyễn Hùng Mạnh

- Tổng số cán bộ viên chức: 07 người

b. Chức năng - Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

- Tham gia chỉ đạo tuyến.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu giao nhiệm vụ.

 

 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

a. Nhân sự:

- Trưởng khoa: CNĐD Đinh Thị Hồng Mai

- Tổng số cán bộ viên chức: 12 người

b. Chức năng - Nhiệm vụ: 

- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư này.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư này.

- Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.